• user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b0_0.MAI' (Errcode: 13 "Permission denied") query: SELECT DISTINCT t.*,v.weight AS v_weight_unused FROM term_node r INNER JOIN term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN vocabulary v ON t.vid = v.vid LEFT JOIN forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access' LEFT JOIN acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( r.vid = 338 )ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/clients/client1/web10/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 640.
  • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b0_0.MAI' (Errcode: 13 "Permission denied") query: SELECT DISTINCT t.tid, t.* FROM term_data t INNER JOIN term_node r ON r.tid = t.tid LEFT JOIN forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access' LEFT JOIN acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( t.vid = 1 AND r.vid = 338 )ORDER BY weight in /var/www/clients/client1/web10/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 621.
  • user warning: Can't create/write to file '/tmp/#sql_2b0_0.MAI' (Errcode: 13 "Permission denied") query: SELECT DISTINCT t.tid, t.* FROM term_data t INNER JOIN term_node r ON r.tid = t.tid LEFT JOIN forum_access fa ON t.tid = fa.tid LEFT JOIN acl acl_fa ON acl_fa.name = t.tid AND acl_fa.module = 'forum_access' LEFT JOIN acl_user aclu_fa ON aclu_fa.acl_id = acl_fa.acl_id AND aclu_fa.uid = 0 WHERE ((fa.grant_view >= 1 AND fa.rid IN (1)) OR fa.tid IS NULL OR aclu_fa.uid = 0) AND ( t.vid = 1 AND r.vid = 338 )ORDER BY weight in /var/www/clients/client1/web10/web/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 621.

Покана за учество на БЕКАН Национална конференција- 07.12.2012

П О К А Н А

 

Покана за учество на Националната конференција: Истражување на злоупотребата и

занемарувањето на децата во Р.Македонија, која ќе се одржи на 07.12.2012 г. Во Скопје, на

Скопски Саем – МБЦ со почеток во 10 ч.

 

Почитувани,

 

Имаме чест и задоволство да Ве известиме дека проектот наречен Балканска Епидемиолошка

Студија за Злоупотреба и Занемарување на Децата/ Ваlkan Epidemiological Study on Child

Abuse and Neglect [BECAN], кофинансирана од 7. Рамковна Програма на Европската Комисија за

истражување и технолошки развој и земјите учеснички од девет балкански земји е завршен.

Координатор на истражувањето за Република Македонија е ЈЗУ Универзитетската клиника за

психијатрија, Скопје.

Овој амбициозен проект е една од најголемите студии во однос на испитуваниот примерок деца

во Република Македонија (2750 деца на возраст од 11, 13 и 16 години, ученици во основните и

средните училишта во земјава и нивните родители), што е спроведен во период февруари-мај

2010, во соработка со Министерството за образование и наука. Дел од истражувањето се

одвиваше и со поддршка на Министерството за труд и социјална политика зарегистрираните

случаи на злоупотреба на децата во Центрите за социјална работа.

Поаѓајќи од фактот дека превенцијата и справувањето со злоупоттребата и занемарувањето на

децата е проблематика со висок приоритет во Р. Македонија ќе ни претставува особена чест и

задоволство ако учествувате на симпозиумот.

 

Срдечен поздрав,

 

Проф. Д-р Антони Новотни

Директор на ЈЗУ Универзитетска Клиника за психијатрија

 

 

Проф. Д-р Марија Ралева

Национален Координатор на БЕКАН